KALENDARIUM HISTORYCZNE Bitew: 1918 – 1921 | Blog Patriotyczny

KALENDARIUM HISTORYCZNE Bitew: 1918 – 1921 | Blog Patriotyczny

Kalendarium BITEW

ROK 1918

LISTOPAD – GRUDZIEŃ

– wojska niemieckie wycofują się z terenów tzw. Ober Ostu. Oddziały Armii Czerwonej przesuwają się na zachód, zajmując opuszczone przez Niemców ziemie białoruskie, litewskie, estońskie i łotewskie. ROK 1919

3-5 STYCZNIA – walki o Wil­no, które uznaje się za początek woj­ny polsko-sowieckiej. 12 STYCZNIA – dowództwo Ar­mii Czerwonej nakazuje rozpoczęcie operacji „Tarcza Wisła”, której celem jest opanowanie Polski centralnej. 14 LUTEGO – starcia wojsk pol­skich z Armią Czerwoną na Białorusi i Polesiu. Do końca lutego tworzy się 150-kilometrowy front od Prypeci po Grodno.

KWIECIEŃ – MAJ – ofensywa polska na Lidę i Wilno. 8 SIERPNIA – Polacy zajmują Mińsk i Słuck.

9-13 SIERPNIA – ofensywa polska na Wołyniu. 11 WRZEŚNIA – oddziały pol­skie przekraczają Berezynę i zdoby­wają Bobrujsk. ROK 1920

3 STYCZNIA – wojska polskie i łotewskie zdobywają Dyneburg. 10 MARCA – władze sowieckie przyjmują plan ofensywy przeciwko Polsce.

21 KWIETNIA – z inicjatywy Pił­sudskiego rząd polski zawiera umo­wę sojuszniczą z Ukraińską Republi­ką Ludową.

25 KWIETNIA – na odcinku

od Prypeci do Dniestru siłami trzech armii Wojsko Polskie rozpoczy­na ofensywę na Ukrainie.

26 KWIETNIA – oddziały polskie rozbijają oddziały 12 i 14 Armii so­wieckiej.

7-8 MAJA – 3 Armia zajmuje Kijów.

14 MAJA – sowiecki front za­chodni Michaiła Tuchaczewskiego rozpoczyna ofensywę na północnej Białorusi.

27 MAJA – wojska sowieckie

po ściągnięciu posiłków (m.in. 1 Ar­mii Konnej Budionnego) rozpoczyna­ją kontrofensywę na Ukrainie. 1 –

 1-4 CZERWCA – kontrofensy­wa polska nad Berezyną odrzuca woj­ska sowieckie o 50 km na wschód.

5-8 CZERWCA – sowiecka 1 Armia Konna wychodzi na tyły pol­skich 3 i 6 Armii, które rozpoczynają odwrót.

10 CZERWCA – oddziały polskie opuszczają Kijów.

1 LIPCA – Sejm RP powołuje Radę Obrony Państwa. 1*

11 LIPCA – na konferencji w Spa mocarstwa zachodnie narzu­cają Polsce ciężkie warunki wstępne rozmów pokojowych z Rosją Sowiec­ką: wojska polskie mają się cofnąć na tzw. linię Curzona (wzdłuż Bugu z niewielkimi odchyleniami na wschód).

14 LIPCA – Armia Czerwo­na wkracza do Wilna. 25 LIPCA – do Polski przybywa aliancka misja wojskowa z gen. Maxime’em Weygandem na czele.

I Armia Konna przerywa front pol­ski pod Brodami, wychodząc na przedpola Lwowa.

28 – 29 LIPCA – odwrót wojsk polskich na północy nad Narew i Bug. Armia Czerwona zajmuje Białystok.

29 LIPCA – Litwini przejmują Wil­no z rąk Sowietów.

30 LIPCA – w Białymstoku po­wstaje Tymczasowy Komitet Rewolu­cyjny Polski.

7 – 12 SIERPNIA – przegrupo­wanie wojsk polskich.

II SIERPNIA – oddziały sowiec­kiego frontu zachodniego docierają do Wisły. Na południu trwają walki na przedpolach Lwowa.

12 SIERPNIA – Sowieci rozpo­czynają ofensywę na przedmoście Warszawy. Część jednostek frontu zachodniego obchodzi stolicę Polski od północy, nacierając na Płock, To­ruń i Włocławek.

13 SIERPNIA-ciężkie walki na przedpolach Warszawy o Radzy­min, Zegrze, Nieporęt, Ossów, Oku-niew, Leśniakowiznę.

14 SIERPNIA – 5 Armia gen. Si­korskiego rozpoczyna działania za­czepne znad Wkry.

15 SIERPNIA – kontruderzenie oddziałów gen. Żeligowskiego za­trzymuje główne siły sowieckie w re­jonie Radzymina i odbija miasto.

16 SIERPNIA – Polacy rozpoczy­nają kontrofensywę znad Wieprza.

17 SIERPNIA – polskie oddziały atakujące znad Wieprza rozbijają sowiecką 16 Armię i spychają siły 15 Armii na wschód. Na północy 5 Armia wyzwala Pułtusk.

18 – 25 SIERPNIA – Tucha-czewski nakazuje swym oddziałom odwrót znad Wisły. Polacy wyzwala­ją Ciechanów, Mławę, Białystok. Część sił sowieckich przekracza gra­nicę niemiecką.

28 – 31 SIERPNIA – 1 Armia Konna Budionnego bezskutecznie szturmuje Zamość. 31 SIERPNIA – w ostatniej w hi­storii wielkiej bitwie kawaleryjskiej polska konnica rozgramia pod Koma-rowem niezwyciężoną przedtem bol­szewicką 1 Armię Konną. 20 – 30 WRZEŚNIA – bitwa niemeńska: 2 Armia polska przedzie­ra się przez terytorium litewskie i wychodzi na tyły wojsk Tuchaczewskiego. Sowieckie 3 i 15 Armia zo­stają doszczętnie rozbite. Polacy zajmują Grodno, Lidę, Baranowicze i Pińsk.

21 WRZEŚNIA – w Rydze rozpo­czynają się rokowania pokojowe Pol­ski z Rosją i Ukrainą Sowiecką. 8-9 PAŹDZIERNIKA – gen. Lucjan Żeligowski na polecenie Pił­sudskiego pozoruje bunt swoich od­działów i zajmuje Wilno. 15 PAŹDZIERNIKA – oddziały polskie zajmują Mińsk. 18 PAŹDZIERNIKA – wchodzi w życie zawieszenie broni. ROK 1921

18 MARCA – traktat ryski między Polską a Rosją i Ukrainą Sowiecką określa ostateczny przebieg polskiej granicy wschodniej.

Pamiątki patriotyczne kliknij tutaj.

Close Menu