Niemiecka agresja na Polskę początkiem II wojny światowej | AtamanShop.pl

Niemiecka agresja na Polskę początkiem II wojny światowej | AtamanShop.pl

Ubrania dla Patriotów Klik TUTAJ sklep patriotyczny!

DRUGA WOJNA ŚWIATOWA
Niemiecka agresja na Polskę początkiem II wojny światowej

1 września 1939 r. Europa i świat stanęły w obliczu nowej wojny Świat zmierza • hegemonię w świecie. ,,Agonię pokoju” przyspieszyła z jedną strony ku wojnie agresywna polityka państw faszystowskich, z drugiej  klimat wyzwolenia dla owej polityki występujący w dyplomacji brytyjskiej francuskiej. Umowy międzynarodowe okazały się niewystarczającym przypadkiem do pokojowego rozstrzygania sporów.
Jedną z najważniejszych umów międzynarodowych był Pakt Brianda-Kelloga. Pakt ten został podpisany w 1928 r. w Paryżu przez przedstawicieli 5 państw. Określenie paktu wzięło się od nazwisk jego twórców francuskiego ministra spraw zagranicznych Aristide’a Brianda i amer. pańskiego sekretarza stanu Franka Billingsa Kellogga. Sygnatariusze układu uznali, załatwianie i rozstrzyganie wszystkich sporów lub konfliktów, które mogłyby powstać między nimi, powinny być osiągane zawsze tylko za ::mocą środków pokojowych”. Do 1 stycznia 1939 r. podpisało i ratyfikowało tę umowę 75 państw, wśród nich  Niemcy i ZSRR. Istotnym spełnieniem paktu była konwencja londyńska z 3 lipca 1933 r., która precyzowała definicję agresora.
Wojna, ku której popychał Europę i świat faszyzm, miała być na totalną. Działania wojenne, prowadzone na lądzie, w powietrzu na morzu, miały na celu nie tylko zniszczenie sił zbrojnych zaatakowanego państwa, ale również podporządkowanie jego gospodarczej W wojnie totalnej wszystko, co służyło zwycięstwu było usprawiedliwione: ludobójstwo i niszczenie zasobów kulturalnych napadniętego narodu, eksploatacja ekonomiczna podbitej ludności i łamanie prawa międzynarodowego.

 

Niemiecka agresja na Polskę początkiem II wojny światowej

 

 

III Rzesza przygotowując się do kolejnych podbojów wykorzystywała tajną broń, tzw. piątą kolumnę, mieli oni specjalne taktyki wojenne.
Z planemeckiego ataku na Polskę, kryjącego się pod kryptonimem „Fall Weiss” czyli Plan Biały sprzężona była działalność dywersyjna oraz akcje prowokacyjne „piątej kolumny”.
Na Pomorzu i w Prusach Wschodnich działała Selbstschutz (Samoobrona), dowodzona przez Alberta Forstera pochodzącego z Gdańska oraz Freikorps (Korpus Ochotniczy) na Śląsku.
Stałą akcję szpiegowską przeciw Polsce i na rzecz Abwehry prowadzili także ukraińscy neonaliści.
W maju 1939 r. przy Głównym Urzędzie Bezpieczeństwa (RSHA) w Berlinie zaczęła funkcjonować komórka, która prowadZiła kartotekę „osób przewidzianych do ujęcia w Polsce”.
Sieć informatorów przekazywała dane o polskich politykach i organizacjach, a także ruchach oddziałów wojska i kolejowych transportach, zakonspirowanym placówkom Abwehry we Wrocławiu, Opolu i Legnicy.
Informatorzy ci ułatwili hitlerowcom przygotowanie listów gończych, które obejmowały 61 tys. nazwisk obywateli polskich „wrogo nastawionych do Niemców”.
Zadaniem zaś sformowanych przy Wehrmachcie (całość niemieckich sił zbrojnych) oddziałów „Trupiej czaszki”, zaraz po wkroczeniu do Polski, miały być aresztowania i egzekucje.

Na użytek międzynarodowej opinii wywiad niemiecki przygotował szereg prowokacji, mających świadczyć o „dowodach polskich zbrodni”.
Na przykład na Pomorzu planowano podpalić lub wysadzić w powietrze 223 obiekty, będące własnością niemiecką.
Rozkazy związane z jedną z największych akcji tzw prowokacją gliwicką, sygnował osobiście Heinrich Himmler, kierujący RSHA.
Prowokacja polegała na zaatakowaniu niemiec¬kiej radiostacji w Gliwicach.
Miała ona „uzasadnić” przed światem napaść na Polskę. Do tej prowokacji w dniu 31 sierpnia 1939 r. użyto więźniów obozu koncentracyjnego, których przebrano w polskie mundury, a po .i kej i zlikwidowano.
Rząd III Rzeszy właśnie ową prowokację w Gliwicach uznał za bezpośredni powód napaści na Polskę.
Fragment przemówienia Adolfa Hitlera na odprawie z wyższymi dowódcami, dokładnie 22 sierpnia 1939 roku:
w miejscowości Obersalzberg
„Zniszczenie Polski jest naszym pierwszym zadaniem. Celem musi być nie dotarcie do jakiejś oznaczonej linii, lecz zniszczenie żywej siły.
Podam dla celów propagandy jakąś przyczynę wybuchu wojny, mniejsza z tym. czy będzie ona wiarygodna, czy nie. Zwycięzcy nikt nie pyta, czy powiedział prawdę, czy też nie.
W sprawach związanych z rozpoczęciem
i prowadzeniem wojny nie decyduje prawo, lecz zwycięstwo.
bez litości. Bądźcie brutalni. Osiemdziesiąt milionów ludzi musi otrzymać to. co im się należy, należy im się zapewnienie egzystencji. Prawo jest po stronie najsilniejszego.
Trzeba postępować z maksymalną surowością.

Sprawdź odzież patriotyczną KLIKNIJ TUTAJ!

Close Menu