Polski arsenał minionego wieku: karabiny, samoloty, czołgi | Blog Patriotyczny

Polski arsenał minionego wieku: karabiny, samoloty, czołgi | Blog Patriotyczny

POLSKI ARSENAŁ: KARABINY, SZABLE, SAMOLOTY CZOŁGI

Arsenał tworzącego się w ogniu walki odrodzo­nego Wojska Polskiego to istna mozaika typów i rodzajów uzbrojenia. Broń odziedziczoną po armiach za­borców uzupełniały zakupy za grani­cą, przede wszystkim we Francji, i uzbrojenie przybyłych do kraju jed­nostek z Rosji i Francji. Jeśli chodzi o broń strzelecką (zarówno indywi­dualną, jak też zespołową) to uży­wano wszystkich dostępnych wzo­rów, m.in. japońskich karabinów Ari-saka, choć starano się w miarę moż­liwości o jak najszybszą unifikację.

KARABINY I SZABLE

Najpowszechniej stosowanymi kara­binami były francuskie Lebele kal. 8 mm i niemieckie Mausery kal. 7,92 mm. Te ostatnie stały się w 1921 roku regulaminową bronią naszej armii, na co wpływ miał m.in. fakt przejęcia przez Polskę (decyzją Rady Ambasadorów) wyposażenia gdańskiej fabryki owych karabinów (Danzinger Gewehrfabrik). Wojsko Polskie używało ciężkich karabinów

maszynowych austriackich (Schwarz-lose), niemieckich (Maxim 08), fran­cuskich (Hotchkiss), a nawet amery­kańskich (Colt), oraz lekkich: Lewisa (angielski), Chauchata (francuski). Broń biała to również cała gama ty­pów, przejęta bądź po armiach zabor­ców, bądź zakupiona za granicą. Ale były wyjątki jak np. polska szabla wz. 1917, zaprojektowana pierwotnie dla Polskiej Siły Zbrojnej tworzonej od 1917 roku przy boku Niemiec (Polnische Wehrmacht). Była to pierwsza po okresie niewoli szabla wytwarzana przez polskich producen­tów dla polskiego żołnierza wg prze­pisu określonego przez polskie wła­dze wojskowe. Charakterystycznym elementem owej broni był tłoczony na kapturku rękojeści polski orzełek w koronie na tarczy Amazonek. Sza­ble owe produkowane były m.in. w fir­mie G. Borowskiego w Warszawie.

Akcesoria patriotyczne kliknij tutaj.

 

Close Menu