Polski Arsenał: SAMOLOTY I CZOŁGI  | Blog Patriotyczny

Polski Arsenał: SAMOLOTY I CZOŁGI | Blog Patriotyczny

SAMOLOTY I CZOŁGI

W walkach o granice odrodzonego państwa zastosowanie znalazło rów­nież lotnictwo bojowe, które na wypo­sażeniu miało 20 typów różnych ma­szyn. Znacznym zastrzykiem nowego sprzętu było przybycie Armii Hallera, z lotnictwem liczącym 100 bojowych samolotów, w tym myśliwskie Spa­dy VII. W decydującym momencie Bi­twy Warszawskiej dziesięć polskich eskadr dysponowało 80 samolotami Znakomicie spisał się lwowski III Dy­wizjon, który powstrzymał marsz Budionnego na Lwów. W składzie owego dywizjonu walczyła słynna 7 Eskadra Kościuszkowska (amerykańscy lotni­cy), wyposażona w świetne myśliwce Albatros D. III.

W wojnie z bolszewikami udział wzięły czołgi, które przybyły do Pol­ski wraz z Błękitną Armią Halle­ra. 120 maszyn Renault FT-17 był na wyposażeniu 1 Pułku Czołgów. FT-17 stanowił prawdziwą rewolu­cję, jeśli chodzi o rozwój broni pan­cernej, jego konstrukcja stalą się wzorcową dla dalszego rozwoju tej kategorii broni. Zastosowano w nim używany do dziś rozkład podstawo­wych elementów, a więc: silnik z ty­lu, kierowca z przodu, uzbrojenie w obrotowej wieży pośrodku kadłu­ba. Elastyczne połączenie układu gąsienicowego z kadłubem zmniej­szyło drgania pojazdu podczas mar­szu, duże, umieszczone z przodu ko­ło napinające pozwoliło na łatwe przekraczanie przeszkód tereno­wych. Załogę wozu stanowili: kie­rowca i strzelec dowódca. Maszy­na osiągająca prędkość 8 km/h, wa­żyła 6,5 tony i miała zasięg 65 km. Zużycie paliwa wynosi­ło 1461/100 km. Uzbrojeniem by­ło 37-mm działko Puteaux lub kara­bin maszynowy Hotchkiss kal. 8 mm. Czołg Renault był łatwy w obsłudze. Kierowca operował trzema pedałami: sprzęgiem umieszczonym po lewej stronie, pedałem gazu na środku podłogi i hamulcem po prawej stronie. Szybkość kontrolowano za pomocą  ; dźwigni zmiany biegów oraz używa- ; jąc pedału gazu. Opancerzenie (gru­bość płyt: przód, boki i tyl 16 mm, wieża 22 mm) zabezpieczało załogę przed pociskami broni maszynowej strzelającej nawet amunicją przeciw­pancerną. Obserwację w czasie walki zapewniały trzy szczeliny. Nasze czołgi walczyły m.in. pod Dyne-burgiem, Grodnem, Lidą, a w Bitwie Warszawskiej w boju o Radzymin i pod Mławą. Straty bojowe w całej wojnie wyniosły 8 maszyn. Czołgi FT–17 znajdowały się na uzbrojeniu WP jeszcze w 1939 roku, jako konstruk­cje już archaiczne, najlepiej nadały się do… zatarasowania bramy w twierdzy w Brześciu. Znacznie efektywniej wykorzystano w działa­niach przeciwko Armii Czerwonej sa­mochody pancerne. W czasie ofensy­wy na Kijów mieszana grupa motoro­wa, posiadająca m.in. uzbrojone w karabiny maszynowe, samochody pancerne Ford model T dokonała śmiałego i błyskotliwego zagonu na Żytomierz. Przedsmak blitzkriegu w polskim wykonaniu…

DZIAŁA NA KOŁACH, GĄSIENICACH I WODZIE

Bardzo skutecznie używano w walce pociągów. W latach 1919-1920

Wojsko Polskie dysponowało osiem­dziesięcioma pancernymi pociągami (niektóre improwizowane). Pociągi składały się z reguły z opancerzone­go parowozu, 2-3 platform z szy­nami i podkładami do naprawy to­rów, wagonów pancernych uzbrojo­nych każdy w 1 – 2 działa 75 mm i 5 – 8 ckm. Działa ustawiano na otwartych lub półotwartych wie­żach obrotowych. Często na platfor­mach kolejowych ustawiano uszko­dzone czołgi FT-17. Artyleria w wojnie z Rosją nie ode­grała większej roli, na co w dużej mierze wpływał manewrowy charakter walk. Wśród wielu typów dział używanych przez naszą armię warto wspomnieć o najlepszej wówczas na świecie – francuskiej 75 mm ar­macie Schneidera wz. 1897. Nad­mienić trzeba, iż zastosowano w niej po raz pierwszy oporopowrotnik, który powodował odrzut lufy bez la­wety.

Arsenał Rzeczypospolitej w wojnie z Rosją bolszewicką uzupełniały im­prowizowane okręty wojenne Flotylli Pińskiej, będące zaczątkiem wskrze­szonej Marynarki Wojennej. Zaadap­towane na potrzeby wojenne rzecz­ne motorówki i statki opancerzono i uzbrojono w ckm oraz 75 i 37 mm armaty. Flota ta toczyła pomyślne boje w dorzeczu Prypeci, a ważnym epizodem była zwycięska bitwa sto­czona w kwietniu 1920 roku pod Czarnobylem z o wiele silniejszą rosyjską Wojenną Flotą Dnieprzańską.

 

Patriot Sklep Online TUTAJ.

 

Close Menu