Walki Polski 1919 r . . . |  Blog Patriotyczny

Walki Polski 1919 r . . . | Blog Patriotyczny

Wiosną i latem 1919 roku Polacy odnieśli wiele błyskotliwych zwy­cięstw. W kwietniu, po śmiało prze­prowadzonej operacji, opanowali Wilno, a następnie zadali dotkliwą porażkę oddziałom sowieckim, któ­re próbowały zająć historyczną stoli­cę Litwy. W toku dalszych walk opanowali Mołodeczno, Słuck, Mińsk, Borysów. Jesienią oparli front na linii rzek Dźwiny i Berezyny, a na południu przekroczyli Zbrucz. Jednak Piłsudski nie chciał wspierać zagrażającej bolszewikom ofensywy armii gen. Denikina na Moskwę. Był przekonany, że po upadku rewolucji Zachód bez wahania postawi na „białą” Rosję jako czynnik równo­wagi w Europie.

Położenie Rosji Sowieckiej po­prawiło się na początku 1920 roku. Armia Czerwona zmusiła do odwro­tu Denikina i odnosiła zwycięstwa na innych frontach wojny domowej. Notami z 22 grudnia 1919 i 29 stycz­nia 1920 roku bolszewicy zwrócili się do Polski z propozycją zawieszenia broni i rozpoczęcia negocjacji w miejscu wybranym przez Warsza­wę. Odrzucili jednak wskazany przez Polaków Borysów i domagali się wstrzymania operacji wojennych na całym froncie na czas rokowań. Tymczasem wywiad polski meldo­wał o ściąganiu przez bolszewików na front zachodni najlepszych jed­nostek z głębi Rosji. Wobec ogrom­nych zasobów rosyjskich upływ czasu działał grał na niekorzyść Pol­ski – każdy miesiąc zwłoki oznaczał wzrost sił Armii Czerwonej. Do­wództwo sowieckie przygotowywa­ło ofensywę na Warszawę. 10 mar­ca 1920 roku w Smoleńsku ustalono, że główne uderzenie zostanie wyko­nane latem na północ od Prypeci przez front zachodni.

Sklep patriotyczny kliknij tutaj.

Close Menu