Wielka Bitwa Nad Wisłą ciąg dalszy . . . | Blog patriotyczny

Wielka Bitwa Nad Wisłą ciąg dalszy . . . | Blog patriotyczny

WIELKA BITWA NAD WISŁĄ . . .

 

Bitwa nad Wisłą była punk­tem zwrotnym w wojnie. Załamała ofensywę Armii Czerwonej, wydarła do­wództwu sowieckiemu inicjatywę strategiczną, stworzyła Polakom szansę doprowadzenia wojny do zwycięskiego końca. Przegra­na oznaczałaby dla Rzeczypospoli­tej koniec suwerennego bytu pań­stwowego. W Białymstoku czekał już na przejęcie władzy marionetkowy rząd Marchlewskiego, a warunki po­dyktowane polskiej delegacji przyby­łej do Mińska (rozbrojenie armii, li­kwidacja przemysłu wojennego, eks­terytorialna linia kolejowa przez tery­torium Polski do Prus Wschodnich) nie pozostawiał}’ złudzeń co do dal­szych losów kraju. Klęska Polski po­ciągnęłaby za sobą upadek ładu wer­salskiego w Europie, co groziło nie­obliczalnymi konsekwencjami rów­nież dla Zachodu. Społeczeństwo polskie czekałyby te same nieszczę­ścia, które dotknęły Związek Ra­dziecki: głód, łagry, zbrodnie reżimu stalinowskiego. Niszczenie elit pol­skich, „przebudowa” gospodarki, in­doktrynacja ideologiczna zaczęłyby się dwadzieścia lat wcześniej. Z uwa­gi na dalekosiężne skutki polityczne i wojskowe Francuzi porównywali bi­twę nad Wisłą z bitwą nad Marną, która w 1914 roku ocaliła Paryż. Lord d’Abernon, szef misji brytyjskiej w Polsce, nazwał zwycięstwo nad Wi­słą „osiemnastą decydującą bitwą w dziejach świata”.

W bitwie nad Niemnem (20 – 29 września), ostatniej wielkiej bitwie wojny polsko-sowieckiej, Tuchaczewski ponownie został wymanew­rowany przez Piłsudskiego. Gdy skierował swoje odwody na central­ny odcinek frontu, aby powstrzymać marsz Polaków na Grodno, grupa uderzeniowa polskiej 2 Armii prze­szła przez skrawek terytorium Litwy, usuwając zagradzające jej drogę od­działy litewskie. Ruszyła dalej na Lidę, na głębokie ryły broniącej Grod­na 3 Armii Łazarewicza. Spóźniony odwrót nie uratował 3 Armii, która poniosła ciężkie strat}. Dowództwu sowieckiemu nie udało się zamknąć szerokiego wyłomu, jaki powstał na północy po klęsce wojsk Łazare­wicza. W ciągu dwóch tygodni Pola­cy dotarli do Dźwiny, opanowali Mołodeczno i Mińsk.

11 – 13 września

Również na Wołyniu i w Galicji Ar­mia Czerwona ponosiła klęskę za klę­ską. Zagon grupy pancerno-motorowej mjr. Włodzimierza Bochenka na Kowel (11 – 13 września), uznany po wojnie za wzorowo przeprowa­dzoną akcję na głębokie tyły przeciw­nika, doprowadził do załamania so­wieckiej 12 Armii. Już w październiku korpus kawalerii gen. Juliusza Rómmla przeprowadził udany zagon na Korosteń, pozbawiając 12 Armię możli­wości kontynuowania walki. Wspiera­ni przez sojusznicze oddziały ukraiń­skie Polacy oswobodzili całą Galicję i odrzucili przeciwnika za Zbrucz. Zdemoralizowane, ogarnięte falą dezercji jednostki Armii Czerwonej nie mogły stawiać skutecznego oporu.

Sukcesy wojsk polskich zmusiły do daleko idących ustępstw delega­cję sowiecką w Rydze. Po długich ne­gocjacjach, 21 marca 1921 roku, podpi­sano w stolicy Łotwy traktat pokojowy, który na 18 lat zadecydował o kształcie środkowo-wschodniej Europy.

Wojna polsko-sowiecka

Wojna polsko-sowiecka nazywa­na jest niekiedy ostatnią romantyczną wojną w Europie. Przy ruewielkim na­syceniu frontu środkami technicznymi 0 rezultacie walk decydowała często postawa żołnierzy. Na polach bitew można było napottać obrazy bardziej prz}pominające epokę napoleońską niż wiek XX: natarcia z „Mazurkiem Dąbrowskiego” lub „Międzynarodów­ką” na ustach, oddział piechoty uszy­kowane w kilka linii, odpierające ogniem karabinowym szarże kawale­rii. W tej wojnie żołnierz polski prze­wyższał czenvonoarmistę zdecydowa­niem, świadomością celu walki.

Zwycięstwo nad Rosją Sowiecką podniosło prestiż Polski. Miało też ogromne znaczenie moralne. Była to pierwsza od z górą dwustu lat woj­na wygrana samodzielnie przez ar­mię polską. Umożliwiła Rzeczypo­spolitej prowadzenie polityki nieza­leżnej od woli wielkich mocarstw 1 wychowanie w polskich szkołach młodego pokolenia, które miało sta­wić czoła zagrożeniem, jakie niosła dla Polaków druga wojna światowa i system stalinowski.

Bluzy i koszulki patriotyczne kliknij tutaj.

Close Menu