WŁADYSŁAW SIKORSKI – BOHATER ZNAD WKRY | Blog Patriotyczny

WŁADYSŁAW SIKORSKI – BOHATER ZNAD WKRY | Blog Patriotyczny

WŁADYSŁAW SIKORSKI – BOHATER ZNAD WKRY

Urodził się w 1881 roku w Tuszowie Naro­dowym k. Mielca. Ukończył Politechnikę we Lwowie, uzyskując dyplom inżyniera. W czasie studiów działał w Związku Mło­dzieży Polskiej „Zet”, Towarzystwie Szko­ły Ludowej i Bratniej Pomocy Studentów. W 1906 roku po odbyciu przeszkolenia w armii austro-węgierskiej otrzymał sto­pień porucznika. Wkrótce związał się ze Związkiem Walki Czynnej. Zakładał Zwią­zek Strzelecki we Lwowie i Polskie Stron­nictwo Postępowe, które reprezentował w Tymczasowej Komisji Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych. W czasie pierwszej wojny światowej kiero­wał Departamentem Wojskowym w Na­czelnym Komitecie Narodowym i służył w Legionach Polskich. W czasie wojny pol­sko-ukraińskiej współorganizował odsiecz dla Lwowa, potem bił się z bolszewikami.

ZWYCIĘSTWO POLAKÓW

Mianowany generałem, w sierpniu 1920 roku objął dowództwo 5 Armii, którą po­prowadził do zwycięskiej ofensywy znad Wkry. Ten sukces, obok zatrzymania Armii Czerwonej pod Warszawą i kontruderzenia znad Wieprza, odwrócił bieg wojny. W 1928 roku opublikował pracę „Nad Wi­słą i Wkrą”, w której wystąpił przeciwko oficjalnej propagandzie, przypisującej triumf wyłącznie marszałkowi Piłsudskie­mu. Zdaniem Sikorskiego „wielka część polskiej armii była podobna do łodzi, rzu­conej bez steru na spiętrzone burzą fa­le…”. Był to dalszy ciąg sporu z Piłsud­skim, który zaczął się jeszcze w Legio­nach. Ta krytyka sprawiła, że w 1928 roku otrzymał dymisję z wojska. W następnych latach przebywał we Francji i Szwajcarii, gdzie wraz z Ignacym Paderewskim zorga­nizował Front Morges – porozumienie opo­zycyjnych wobec sanacji stronnictw cen­trowych. Piłsudczycy nie wybaczyli mu również tego.

1939 – SIKORSKI

We wrześniu 1939 roku, mi­mo petycji do naczelnego wodza marszał­ka Rydza-Śmigłego, Sikorski nie otrzymał przydziału bojowego. Udał się do Francji i dzięki poparciu tamtejszych władz otrzy­mał tekę premiera rządu. Niebawem został także naczelnym wodzem Polskich Sił Zbrojnych oraz generalnym inspektorem sił zbrojnych. W lipcu 1943 roku, podczas powrotu z wizytacji polskich oddziałów na Bliskim Wschodzie, zginął w tajemni­czej katastrofie lotniczej w Gibraltarze.

Odzież narodowa, patriotyczny Tutaj.

Close Menu