Wódz – Polemista – JÓZEF PIŁSUDSKI | Blog Patriotyczny

Wódz – Polemista – JÓZEF PIŁSUDSKI | Blog Patriotyczny

Wódz – Polemista – JÓZEF PIŁSUDSKI

 

W sierpniu 1920 roku armie bolszewickie dotarły w pobliże Warszawy. Porażał im­pet ich ofensywy i skala odwrotu Pola­ków: czerwonoarmiści pokonali po­nad 600 km w niespełna półtora miesiąca. A przecież jeszcze w kwietniu polskie dy­wizje dotarły do Dniepru i Berezyny. W Piłsudskim, zdobywcy Kijowa, widziano wodza, który „podążył szlakiem Bolesła­wa Chrobrego”, wodza na miarę Chodkie­wicza i Sobieskiego. Teraz karta się od­wróciła – zdawało się, że katastrofa jest nieuchronna. Do dziś trwają polemiki, kto był autorem planu polskiej kontrofensywy, która rozbiła siły sowieckie u wrót War­szawy. Przeważa opinia, że idea i podsta­wowe założenia były dziełem Piłsudskie­go, a gen. Tadeusz Rozwadowski, szef Sztabu Generalnego, opracował go w szczegółach.

ZAGROŻENIE – DECYZJA – LOSY ARMII

Wódz naczelny szukał de­finitywnego rozstrzygnięcia: uważał, że w obliczu zagrożonego istnienia państwa na nic zdałyby się lokalne sukcesy, które jedynie odsunęłyby w czasie katastrofę. Rozwadowski, doświadczony sztabowiec, opracował plan, który odpowiadał zamie­rzeniu wodza naczelnego. Niezależnie od tego, kto ma rację, to na barkach Pił­sudskiego spoczywała odpowiedzialność za losy armii i państwa. Dlatego rzucił na szalę cały autorytet: sam objął do­wództwo grupy uderzeniowej znad Wie­prza, a wyjeżdżając na front, złożył na rę­ce premiera Witosa dymisję z funkcji na­czelnika państwa i wodza naczelnego. W razie klęski nie chciał być przeszkodą w rokowaniach pokojowych, liczył się też z ryzykiem śmierci lub niewoli.

KWATERA SZTABU GENERALNEGO

Zreorganizował system dowodzenia: utworzył Kwa­terę Główną Naczelnego Wodza, co uła­twiło mu bezpośrednie prowadzenie ope­racji grupy uderzeniowej, a za pośrednic­twem nadzorującego pracę Sztabu Gene­ralnego gen. Rozwadowskiego kierowanie działaniami na pozostałych odcinkach frontu. Te rozwiązania doskonale zdały eg­zamin. W krytycznych dniach sierpniowych Piłsudski wykazał się imponującą ruchli­wością i energią: wraz ze swoim punktem dowodzenia przejechał od Puław do Sie­dlec. Przez 13 dni wydał blisko 440 rozka­zów, dyrektyw i wytycznych. Jego obec­ność na froncie podtrzymywała również morale wojska. Efektem było zwycięstwo i buława marszałkowska. W1924 roku Pił­sudski w broszurze „Rok 1920″ podjął po­lemikę z tezami Tuchaczewskiego zawarty­mi w „Pochodzie za Wisłę”.

Sprawdź patriotyczną odzież kliknij.

Close Menu